روزسوم اردیبهشت ماه سال هزاروسیصدونودوشش حاج محمدپسربزرگ حاج حسن گومه فوت کردندوبه رحمت ایزدی پیوستند

ایشان حاج محمدپسربزرگ حاج حسن اولین آسیاب موتوری ابه سولچه آوردندوسالهاگندم منطقه ی چاردولی راآردمیکردندوبه مردم خدمت میکردندایشان باداشی فریدون

خانواده ی پنجاه وپنج شعبه ی یک عکس آقای دکترعباس نویدی باخانواده

این تصویرآقای دکترنویدی اولین دکترای سولچه که دردهه ی هزاروسیصدوسی خورشیدی دکترا گرفتندودردهه ی چهل خورشیدی ایشان رییس اصلاحات ارضی