عکس دهه ی پنجاه درقلعه ی عبدالباقی خان

این عکس دردهه ی پنجاه گرفته شده که معمولاپیرمردهاصبحهاوبعدازظهرهاجمع میشدنداین افرادازراست مرحوم مشهدی محمدیوسف خدایوندی،محمدعلی خان،محمدقربان خدایوندی،کابخشعلی خدایوندی،کاقربانعلی خدایوندی،کاناصرخدایوندی،کدخداعلی اکبرخدایوندی