رسم اسفندماه درسورچه ومنطقه ی چاردولی

اسماعیل خدایوندی:
سلام دوستان عزیز میخواستم راجع به ماه اسفند وچهارهفته ی آن درچاردولی بویژه سورچه اعتقادبراین بوده که مردگان درهفته ی اول اسفند روحشان به خانه برمیگردد لذا خانه رابامشک وعنبر وعبیرخوش بو میکردند ودر ورودی خانه ودرب ورودی اتاق گل آزربه یاگل آویشن می ریختندو چون اعتقاد داشته اندمردگان آن خانه ازبوی عطر این گیاهان و مشک و…لذت می بردندچون درجمعه ی اول اسفندماه مردگان ودرگذشتگان هرخانه ای به خانه سرمیزنند که بنده اعتقاد دارم برگرفته از اعتقادات زرتشتی هزاران ساله ی پدران ومادرانمان می باشدلذاجمعه ی اول اسفندماه راجمعه ی”بو”می نامیدند جمعه ی دوم راجمعه ی طعام می نامیدندودرخانه هرکس به اندازه ی وسع خانواده از مرغ،خروس،بز،گوسفندوگاوسرمی بریدند تادرگذشتگان خانه وقتی واردخانه بشوندازدیدن طعام وغذایی که افرادحاضرکه اگردرشهر یاروستای دیگربودندبرمی گشتندوازاین طعام لذت می بردن وقرآن میخواندندو روح درگذشتگان راشادمی کردند و اماجمعه ی سوم راجمعه ی “غریبان”می نامیدندمثلااگریکی درچاردولی وبویژه سورچه درشهردیگری مثلا کرمانشاه،سنندج و…بخاک سپرده میشد به غیرازمحل زندگی خودمان چاردلی بویژه سورچه اون مرده غریب حساب میشدبایدحتمابریم اون شهرازمرده ی غریبمان سرمی زدیم وحمدوسوره برایش می خواندیم اماآخرین جمعه راجمعه ی “آخرسال”می نامیدندوهمه اهالی چاردولی وبویژه سورچه برساق که نان شیرینی تف داده با روغن حیوانی بود را همه می آوردندسرخاک توی یک سینی شامل هفت هشت تا ده تا برساق دراینجا همه ی برساقها را روی هم می ریختند دو سه نفرمشغول تقسیم شدن آن برساقها دربین تمام مردمی که با جار سرخاک حاضربودندوازهرجای ایران بودندحتماخود رابه سرخاک میرساندتقسیم میکردندوبه هرنفر چه زن،بچه ومرد دوعدد ازآن برساق می دادندوباخواندن حمدوسوره ی دسته جمعی مراسم رابه پایان می رساندند.

2 comments

  1. سلام اقای خدایوندی
    من فقط جمعه غریبان رو شنیده بودم
    خوندن مطلب شما و معرفی هفته ها چهارگانه اسفند ماه، واقعا جالب بود
    مرسی

    1. آقای اکبری بزرگواربسیارممنون از اینکه ازسایت دیدن فرمودیدوبسیارسپاس بخاطراظهارنظرتان بنده نهایت سعی وتلاش رامیکنم که بتوانم. آنچه ازگذشتگان آموخته ام رابه نسل جدیدانتقال دهم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *