عکس مشروطه خواهان بعدازجنگ سورچه درپای دیوارقلعه ی سورچه

این عکس در روزسی ام اردیبهشت سال هزارودویست ونود ویک شمسی پس ازپیروزی قوای مشروطه به رهبری یپرم خان وسرداراسعدبختیاری ویارمحمدخان کرمانشاهی که یپرم خان روزبیست ونهم اردیبهشت یعنی روزقبل ازاین عکس توسط عبدالباقی خان کشته شددراین تصویرنفراول کری خان معاون یپرم خان وعکس خانمی که دروسط قرارداردخانم یپرم خان بایدباشدکه برای بردن جنازه ی شوهرش به سورچه آمده بود دراین روزپدربزرگ پدرم جوان بوده واین خانم رادیده که خطاب به جنازه گفته بودیکبارباتونیامدم وخود رابه کشتن دادی همچنین سه عددسنگ رابرداشته وبربالای سرجنازه ویکی درطرف راست جنازه ویک سنگ هم درطرف چپ جنازه گذاشته گویانماد :(پدر،پسر،روح القدس)بوده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *