عکس تاریخی رضاشاه که رییس گروه شست تیریاماکسیم درجنگ سورچه بوده

این عکس رضاشاه درسورچه تیربا رداشت ودربیرون قلعه ی سورچه قلعه را با باران تیرامان افراد داخل قلعه رابریده بود.رضاشاه درهردوجنگ عبدالباقی خان باعبدالحسین فرمانفرماحضورداشته وبارگفته بود:(مردم سورچه مردمانی رشید ودلاوربوده اندکه نظیرآنهاراکم دیده ام)درجنگ اول فرمانفرماشکست خوردوعبدالباقی خان تانزدیک قزوین قوای ایشان رادنبال کرده بود ومی توانست ایشان رابکشدامابه فرمانفرماگفته بود:(بخاطرنان ونمکی که باشاه خورده ام تورانمی کشم)امافرمانفرماخودگفته بود درجنگ اول عبدالباقی خان بخاطر رشادت سنجابی ها که در رکابش می جنگیدندپیروزشد.سنجابی هابخاطرتقسیم غنائم ازعبدالباقی خان قهرکردند ورفتند درجنگ دوم به نظربنده دوباربه عبدالباقی خان خیانت شدکه ماسورچه ایهااز زبان پدرها وپدربزگانمان شنیده ایم ابتدافردی بنام سیدحسین اهل همه کسی دیده بان عبدالباقی خان بودباصدسوار وقتی قوای دولتی راتعدادشان زیادبودومجهزبه توپ وشست تیرکه رضاشاه فرمانده ی آنهابود ودراین دوره به رضاشست تیر یارضاماکسیم مشهوربودزیراشست تیر رضاشاه ازنوع ماکسیم بوداماسیدحسین بدون اینکه خودبه سورچه برودباصدنفرافرادش به کوه آلمابلاغ پناه میبرندوحتی یک نفرهم به سورچه نفرستادتاعبدالباقی خان وافرادش به دشت چهاردولی بگریزندتاکشته نشوندونفربعدی درغلغله ی جنگ که عبدالباقی خان وافرادش مشغول جنگ بودند درب قلعه رابازمی کندکه سورچه ایهامی گویندمحمدصادق خان بوده اماآقای دکترابوالفتح مومن که درمورداین جنگ تحقیق بسیارکرده اندبه بنده فرمودنددراون روزایشان درسورچه نبوده است به هرحال به نظراین حقیرقرائت مردم سورچه بیشتربه واقعیت نزدیک است تاافراد دیگرامالحظه ی دستگیرشدن عبدالباقی خان هم درهاله ای ازابهام است مردم سورچه وپدربزرگ پدرم به پدرم گفته بود:(عبدالباقی خان ومحمودخان چناری مشغول جنگ بوده اند دربالای قلعه گردان که نیروهای مشروطه بالای سرشان اسلحه رامیگیرندوهردورادستگیرمیکنند که محمودخان بااستفاده ازتفنگ یکی ازقوای مشروطه خودش رامی کشداماعبدالباقی خان دستگیرمی شود وبه حضورفرمانفرما می رسددرجواب فرمانفرما که دهمدان بستری بوده وبعدازکشته شدن یپرم خان به سورچه رسیده وبه عبدالباقی خان میگوید:(این چه وضعیتی است که پیش آورده ای؟)عبدالباقی خان درجواب می گوید:(شمابه خانه ی من تجاوزکرده اید ومن ازقلعه دفاع کرده ام وازمردمم دفاع کرده ام فرمانفرماقانع میشودودستورمی دهداورابه تهران ببرندومحاکمه کنندکری خان معاون یپرم خان ارمنی ایشان را ازپشت سرمورداصابت گلوله قرارمی دهندودعنفوان جوانی ایشان کشته میشوند.

3 comments

  1. سلام
    واقعا عالیه جناب خدایوندی
    اطلاعات خیلی جامع و همچنین جالب از تاریخ که از خواندن ان واقعا مجذوب شدم
    اراتمند شما
    مدیر کانال رسمی چهاردولی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *