خانواده ی مهندس منوچهرخان نویدی

این تصویرجناب آقای مهندس منوچهرخان نویدی پسرسوم جناب سروان طاهرخان نویدی وخانم ملوک نویدی دخترعبدالباقی خان می باشدایشان مهندس نقشه کشی بودندویکی ازبزرگان نقشه کشی درکشوربودندونقشه ی بزرگترین سدهای کشور را ایشان کشیدندوشرکت بزرگ مهندسی به اسم شرکت مشاوره ی برداشت رابنیادنهادندودرسطح کشورکارهای بسیارارزنده رابه سرانجام رساندندبه همین دلیل بارهاازطرف کشورهای اروپایی از ایشان درکنفرانسهای بین المللی دعوت می کردندوازنظرات ارزنده ی ایشان استفاده های فراوان میشدمتاسفانه بعدازفوت ایشان کارشرکت بدلیل نبوداین فردکیاس وزیرک وزحمتکش جوری که تاسن حدودنودسالگی درکوههای بختیاری جاهایی رفته بودندکه جوانان امروزدربیست سالگی نمی توانندانجام دهندپس بافوت ایشان شرکت فقط اسمش مانده دیگه هیچ کارعملی رانمی توانندبدون حضورجناب مهندس منوچهرخان بزرگوارانجام دهندیکی دیگرازکارهای ارزنده ی ایشان خریدزمینهای مادری ایشان درسولچه که بفروش رسیده بودند دوباره خریدوالان آقای مهندس نادرنویدی وخواهرمحترمشان ومادرگرامیشان ازدرآمدحاصل ازکشت این زمینهاارتزاق می کنندونامشان تاابددرسولچه خواهدماند.درضمن عکس بچه ای که درکنارایشان هست کامران خدایوندی پسربنده می باشدکه الان مهندس نرم افزارکامپیوترمی باشد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *