خانواربیست ویکم کا آقاحسین

این تصویرمربوط به کاآقاحسین میباشدکه درناوکل زندگی می کردن ناوکل یعنی محله ی وسط ایشان دارای چندپسروچنددختربودندکه ازپسرهاکاعیسی وعبدالحسین رامی شناسم وازدختران اسم هیچکدام رایادم نیست اگرکاعیسی لطف کنن ونام ومحل زندگیشان رابگویندسپاسگزارمی شوم .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *