خانواده ی یک ازبیست ویک کاعیسی مرادیان

این تصویرکاعیسی پسربزرگ کاآقاحسین می باشدتاآنجاییکه بنده اطلاع دارم افسرهوانیروزبودند وازدواجشان باسرکارخانم عبدلی که ازطایفه ی جمورمی باشد===عیسی مر:
به ترتیب از بالا و راست به چپ: عیسی مرادیان، افسرالملوک عبدلی
ردیف وسط از راست به چپ:وحید مرادیان(پزشک)، بهاره مرادیان(جراح زنان)، توحید مرادیان (پزشک)
ردیف پایین :کیمیا مرادیان، نوید (معراج)مرادیان(پزشک)این نوشته ازخودآقای مرادیان خودشان می باشد.اینجالازم به توضیح میباشدکه توضیحاتی که بنده درموردعکس اول از زبان ونوشته کاعیسی مرادیان نوشته بودم مربوط به عکس جدیدمی باشدکه ایشان ازطریق تلگرام امرفرمودندتابنده آنرااصلاح کنم ازین پس هرعکسی فرستاده بشه خودم توضیح میدهم تااین خلط مبحث پیش نیاید ببخشیداگرباعث سردرگمی دوستان عزیزشدم ازاینجابه کاعیسی عزیزوهمسرمحترمه اش کمال تشکروامتنان راداریم که بازحمات فراوان وخون دل بسیارهمچنین فرزندان برومندوارزشمندی راتحویل اجتماع دادهاندکه باعث سرافرازی هرسولچه وسولچه ای می باشندانشاالله باانتخاب همسران شایسته به این سربلندی دوچندان بیافزایندخداراهزاران هزاربارشکرکه یک خانواده ی سولچه صاحب همچین فرزندان فرهیخته ودانش انوزی هستند ازهمین جامنتظرعکسهاواطلاعات بیشتراتمام سولچه ایهاهستم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *