دعوت به بازگشت به سولچه وبازسازی دوباره ی وطن عزیزمان سولچه ی عزیز

این تصویربنده اسماعیل خدایوندی است که پارسال درمرزایران وعراق درشهرنوسودگرفتم ازهمینجابه تمام سولچه ایهادرهرجای ایران وجهان هستند اعلام میکنم بنده میخواهم به سولچه برگردم وخانه ای بسازم وجای درختان سولچه رادوباره درختکاری کنم وازنوطرحی دراندازم ودوباره وطن عزیزم سولچه رابسازم ازهمینجاازتمام سولچه ایهامخصوصاکسانیکه بازنشسته شده اندومیخواهندتاآخرعمراز زندگی لذت ببرندبرگردندودرکناربنده خانه بسازندبنده کارهای اولیه اش مثل برق وگاز رادارم انجام میدهم به کمک بخشداری چهاردولی درشهردزج وازشمامیخواهم شماهم برگردیدتادوباره سولچه راازنوبسازیم ازاینجادست یاری بسوی همه ی سولچه ایهادرازمیکنم ومیخواهم برگردند و وطن راازنوبسازیم به امیدآبادانی دوباره ی سولچه ی عزیز.

6 comments

    1. سلام من تاجاییکه توان داشته باشم تلاش میکنم ولی اگردربرگشت به هردلیل موفق نشدم فعلادروبسایت نام ویادسولچه راحفظ کرده ام مطمئن هستم بعدازمرگم فرزندصالح وفرزانه ام این سایت راحفظ خواهدکردونام سولچه هیچوقت از تارزخ حذف کخواهدشدآقاشیرزادعزیزشماهم کمک کن بافرستادن عکس ازخانواده تانامتان درسایت ثبت شود

  1. آیا امکان این وجود دارد که اینجانب که سولچه ای نیستم ولی علاقه دارم جایی دنج برای ایام بازنشستگی گیر بیارم برگردم به سولچه .

    1. باسلام من دارم زمینه رامی چینم که برگردم وخانه ای بسازم ودرختهایی بکارم صبرکن تاتابستان مشخص میشوداگرمن موفق شدم قدم شماهم روی چشم مابه دیده ی منت.

    1. سلام آقامرتضی ی عزیزبسیارسپاسگزارم اگرلطف کنید عکس مرحوم پدربزرگ ومادربزگ رااگرداریدازطریق تلگرام بفرستیدوهمچنین ازخانواده ی پدرخودت وعموهات بفرستید بسیارخوشحال می شوم البته باتوضیحات درموردافرادحاضردرعکس بفرستیددرسایت میگذارم تاابدماندگاربشن وآیندگان اثری ازگذشتگان داشته باشندوبوجودشان افتخارکنندبسیارمفتخرمی شوم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *