روزسوم اردیبهشت ماه سال هزاروسیصدونودوشش حاج محمدپسربزرگ حاج حسن گومه فوت کردندوبه رحمت ایزدی پیوستند

ایشان حاج محمدپسربزرگ حاج حسن اولین آسیاب موتوری ابه سولچه آوردندوسالهاگندم منطقه ی چاردولی راآردمیکردندوبه مردم خدمت میکردندایشان باداشی فریدون