عکس سال شست عروسی یحیی وجوانان سورچه

این تصویرازراست ایستاد حمیدبرادرزاده ی علی پاشاخان،حاجی،محمدیوسف،احمد،امیر،حاج بهرام،عباد،یحیی شاداماد،رحیم پیرملویی،حاج محمد،شهیدایرج،نصرتمحمدآقاخواهرزاده ی کدخدا،نشسته ا حبیب امین،پیراهن قرمزنعمت صادقی،صفرسهیلی،خواهرزده حاجی،عبدالحسین،غلامرضا،سعیدقبل ازآن